Tworzenie i rozwój Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej

W ramach konkursu Agencja Badań Medycznych dofinansuje projekty przewidujące utworzenie i rozwój Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej (RCMC). Inicjatywa ma na celu stworzenie zaplecza infrastrukturalnego, kadrowego oraz systemowego umożliwiającego docelowo powstanie Sieci Regionalnych Centrów Medycyny Cyfrowej co powinno się przełożyć się na zwiększenie liczby badań naukowych ze szczególnym uwzględnianiem badań klinicznych, a także na stworzenie korzystnych warunków do rozwoju innowacyjnych technologii lekowych, informatycznych i innych mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

Stworzenie RCMC, przyczyni się nie tylko do poprawy skuteczności leczenia pacjentów i ich dostępu do innowacyjnych terapii, ale zwiększy również udział polskich naukowców w rozwoju nauk medycznych oraz pozwoli zaspokoić potrzeby zdrowotne społeczeństwa i zlikwidować bariery obecnie występujące

w systemie opieki medycznej. Powstanie RCMC przyczyni się do rozwoju rozwiązań IT z zakresu medycyny cyfrowej pozwalających na analizę danych medycznych czy rozwiązań ułatwiających pracę lekarzy.

Realizacja konkursu stanowi kontynuację działań ABM w zakresie tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach konkursu wynosi
300 mln złotych. Nabór wniosków trwa od 15 marca do 31 maja 2023 r.

Kto może składać wnioski o dofinansowanie?

W konkursie mogą brać udział wymienione poniżej podmioty, zgodne z art. 17 ust 1 Ustawy, posiadające w swej strukturze już istniejące lub tworzone jedno Centrum Wsparcia Badań Klinicznych:

  1. Uczelnia (w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
  2. Federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki (w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
  3. Polska Akademia Nauk i instytuty naukowe PAN (działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk).
  4. Instytuty badawcze (działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych).
  5. Międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (o których mowa art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
  6. Centrum Łukasiewicz i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz (działające na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz).
  7. Inne niż ww. podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły (o których mowa art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).
  8. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 2018 r. o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.
  9. Podmioty lecznicze (w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej), dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, albo Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
  10. Podmioty lecznicze utworzone przez Skarb Państwa reprezentowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej posiadające kontrakt z OW NFZ oraz udzielające świadczeń szpitalnych w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

 

Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski można składać od 15.03.2023 r. od godziny 12:00:01. do 31.05.2023 r. do godziny 12:00:59 wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu ABM dostępnego na stronie Agencji https://konkurs.abm.gov.pl/#/

Wszelkie pytania dotyczące konkursu, należy kierować pod adres mailowy: rcmc@abm.gov.pl

 

Szczegóły dotyczące konkursu:

 

22 marca 2023 r. podczas Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Sieci Badań Klinicznych planowane jest webinarium dla potencjalnych Wnioskodawców.

Opcje strony

Metadane

Data publikacji : 15.03.2023
Data modyfikacji : 07.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Badań Medycznych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Szwugier
Osoba modyfikująca informację:
Weronika Kolczyńska
do góry