Opracowanie i realizacja autorskiego programu studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych

Celem konkursu jest dofinansowanie opracowania i realizacji autorskiego, innowacyjnego programu rocznych studiów podyplomowych z zakresu nauk biomedycznych (w trybie stacjonarnym, zdalnym lub hybrydowym) jako narzędzia do poprawy efektywności kształcenia kadr medycznych i pokrewnych, w tym rozwijania umiejętności pracy twórczej, rozwiązywania problemów, stosowania w praktyce uzyskanej wiedzy dzięki zajęciom praktycznym, innowacyjność rozumiana jest jako innowacja w metodologii i zakresie tematycznym prowadzonych Studiów podyplomowych.

Główne założenia Konkursu

Realizacja opracowanego programu Studiów podyplomowych musi zakładać czas ich trwania na minimum 2 semestry obejmujące co najmniej 160 godzin dydaktycznych, przy czym dla studiów MBA minimum 350 godzin dydaktycznych i minimum 3 semestry.

Minimalna liczba słuchaczy nie może być mniejsza niż 25 na edycję Studiów (minimalna liczba słuchaczy oznacza równocześnie minimalną liczbę osób, które ukończą Studia podyplomowe i uzyskają dyplom).

Beneficjenci mogą zaproponować dowolne, innowacyjne studia z zakresu nauk biomedycznych, tym niemiej preferowanymi kierunkami Studiów podyplomowych są:

 • MBA w ochronie zdrowia z uwzględnieniem badań klinicznych;
 • Innowacje i komercjalizacja w ochronie zdrowia;
 • Rozwój leków i medycyna translacyjna;
 • Edukacja medyczna;
 • Zdrowie publiczne i zdrowie międzynarodowe;
 • Bioinformatyka.

Uczestnikami Studiów podyplomowych mogą być jedynie osoby, które spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:

 • są zatrudnionymi w sektorze biomedycznym;
 • są absolwentami studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, którzy samodzielnie zadeklarowali chęć uczestniczenia w Studiach podyplomowych;
 • są osobami, które dobrowolnie zadeklarowały chęć uczestnictwa w Studiach podyplomowych, tzn. nie mogą być delegowane przez pracodawcę do uczestnictwa w Studiach;
 • są osobami, których doświadczenie zawodowe wynosi minimum jeden rok;
 • są osobami, które zostały zrekrutowane przez Organizatora studiów w oparciu o przyjęty przez niego Regulamin rekrutacji oraz złożone przez kandydata CV.

 

Podmioty uprawnione do składania Wniosków

 1. W przypadku składania Wniosku przez jeden podmiot:
 • uczelnia publiczna utworzona przez organ państwa, w rozumieniu art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.2022 poz. 574), która prowadzi kształcenie stacjonarne na minimum jednym z wymienionych kierunków: lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmacja, pielęgniarstwo (studia I i II stopnia), ratownictwo medyczne;
 • uczelnia niepubliczna działająca w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U.2022 poz. 574), która aktualnie prowadzi kształcenie na kierunku lekarskim (minimum roczne doświadczenie w realizacji studiów na kierunku lekarskim)
 • Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w rozumieniu ustawy z dnia 13 września 2018 r. (Dz.U. 2021 poz. 77) o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.
 1. W przypadku składania Wniosku przez co najmniej dwa podmioty, jednak nie więcej niż trzy:

Konsorcjum, przy czym Liderem konsorcjum mogą być jedynie podmioty wymienione powyżej, natomiast Konsorcjantami uczelnie publiczne utworzone przez organ państwa, w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.

Czas realizacji Projektu

Maksymalny czas trwania Projektu powinien wynosić nie dłużej niż 4 lata, w tym od 1 do 3 kierunków Studiów podyplomowych, a w ramach danego kierunku Studiów od 1 do 5 edycji.

Projekt musi rozpocząć się nie wcześniej niż 1 stycznia 2024 r., ale nie później niż 1 października 2024 r.

Środki finansowe przeznaczone na konkurs

30 mln PLN. Wysokość dofinansowania jednego Projektu wynosi maksymalnie 4,5 mln PLN, przy czym koszt jednego kierunku Studiów podyplomowych nie może przekroczyć 1 500 000,00 zł, a koszt pojedynczej edycji Studiów podyplomowych nie może przekroczyć 500 000,00 zł, a w przypadku Studiów MBA w ochronie zdrowia z uwzględnieniem badań klinicznych –  850 000,00 zł.

Termin składania wniosków

Wnioski można składać od 11.07.2023 r., od godziny 12:00:00 do 23.08.2023 r. do godziny 12:00:59, wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu ABM dostępnego na stronie Agencji https://konkurs.abm.gov.pl/#/

Kontakt

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres mailowy: edukacyjne@abm.gov.pl

Webinarium

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium (2 sierpnia 2023 r.), szczegóły znajdują się na stronie https://www.abm.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia-1/86k89,Webinarium-dot-konkursu-na-opracowanie-i-realizacje-autorskiego-programu-studiow.html

 

 

Opcje strony

Metadane

Data publikacji : 18.05.2023
Data modyfikacji : 03.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Badań Medycznych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Szwugier
Osoba modyfikująca informację:
Anna Jankowska
do góry