Aktualnie znajdujesz się na:

p. o. Prezes Agencji Badań Medycznych ogłasza nabór na stanowisko: Młodszego Specjalisty/Specjalisty w Centrum Rozwoju Badań Klinicznych

6/ABM/2021

Wymiar etatu: 1

Liczba etatów: 2 (umowę na zastępstwo na okres ok. 12 miesięcy z możliwością przedłużenia)

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

ROLA W ZESPOLE:

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za rozwój Polskiej Sieci Badań Klinicznych, wsparcie w realizacji konkursów ogłaszanych przez Agencję, udział w kontrolach projektów dofinansowanych przez Agencję, inicjowanie i realizację nowych projektów w zakresie rozwoju badań klinicznych.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • prace koncepcyjne i wdrażanie nowych rozwiązań jakościowych w Polskiej Sieci Badań Klinicznych;
 • organizacja posiedzeń i obsługa operacyjna Polskiej Sieci Badań Klinicznych;
 • wsparcie w zapewnieniu ciągłego rozwoju Działu i toczących się projektów oraz inicjowanie nowych;
 • nawiązywanie i rozwijanie współpracy w zakresie badań klinicznych z innymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi;
 • wdrażanie nowych rozwiązań systemowych i działań naprawczych w procesie optymalizacji jakości badań klinicznych w Polsce;
 • wsparcie w przygotowywaniu dokumentacji konkursowych oraz udział w procesie oceny merytorycznej wniosków konkursowych;
 • udział w weryfikowaniu postępów merytorycznych projektów, identyfikowanie oraz klasyfikowanie nieprawidłowości wykrytych podczas przeprowadzanych kontroli oraz innych zadań, w tym zadań własnych realizowanych przez ABM;
 • gromadzenie informacji o wynikach swojej pracy w dedykowanych systemach informatycznych Agencji Badań Medycznych;
 • prowadzenie i organizacja szkoleń dla potencjalnych realizatorów i beneficjentów projektów;
 • inne zlecone przez bezpośredniego przełożonego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki medyczne i biologiczne;
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe (w przypadku aplikowania na stanowisko specjalisty), w obszarze badań klinicznych lub ochrony zdrowia;
 • znajomość zagadnień związanych z badaniami klinicznymi i dobrą praktyką kliniczną ICH GCP;
 • znajomość ustawy Prawo farmaceutyczne;
 • znajomość ustawy o Agencji Badań Medycznych;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • wysokie umiejętności analityczne;
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz szybkiego reagowania na pojawiające się trudności;
 • umiejętność dostosowywania się do zmieniającego się środowiska pracy;
 • umiejętność pracy wielozadaniowej;
 • samodzielność, terminowość;
 • wysokie umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • studia podyplomowe z zakresu metodologii badań klinicznych;
 • aktualny certyfikat GCP;
 • znajomość zagadnień rejestracyjnych badań klinicznych;
 • wiedza w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia;
 • znajomość przepisów o finansach publicznych (prawo zamówień publicznych);
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • bardzo dobra znajomość CMS (ang. Content  Management System);
 • doświadczenie w pracy z bazami danych;
 • pozytywne nastawienie do wykonywanej pracy;
 • kreatywność, zaangażowanie i chęć rozwoju.

CO OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie w rozwijającej się organizacji;
 • umowę o pracę na zastępstwo na ok. 12 miesięcy z możliwością przedłużenia
 • elastyczne godziny pracy oraz możliwość pracy zdalnej;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”);
 • dofinasowanie do wypoczynku oraz do zakupu okularów korekcyjnych lub soczewek;
 • pracę w zespole profesjonalistów, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem;
 • możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • wsparcie ze strony przełożonych;
 • bardzo dobrą lokalizację miejsca pracy w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Skan własnoręcznie podpisanego życiorysu kandydata. Jeżeli w życiorysie zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczne będzie złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie szczególnych danych osobowych. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Oświadczenie może być zawarte w życiorysie kandydata w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, które zostały zawarte w życiorysie w celu mojego udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Agencję Badań Medycznych.


.......................................................

               Podpis kandydata do pracy

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu w terminie do dnia 14 kwietnia br. na adres e-mail: rekrutacja@abm.gov.pl.

 

W tytule wiadomości proszę wpisać Młodszy specjalista/specjalista ds. badań klinicznych w Centrum Rozwoju Badań Klinicznych, 6/ABM/2021”.

Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami odbędzie się online.

INNE INFORMACJE:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Życiorysy osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informujemy, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Badań Medycznych, przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa.
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@abm.gov.pl.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy w Agencji Badań Medycznych.
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są przepisy prawa pracy: art. 22[1] oraz par. 3 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO., natomiast inne dane nie wymagane przepisami prawa, przekazane w dokumentach, na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, tj. do momentu zakończenia rekrutacji.
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne (m.in. usługi hostingu, usługi w chmurze), kurierskie, szkoleniowe czy zajmujące się niszczeniem dokumentacji.
 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 • Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym czasie.
 • Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie Państwa danych w zakresie wynikającym z art.22[1] kodeksu pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.

Opcje strony

Metadane

Data publikacji : 30.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Badań Medycznych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Szwugier
do góry