Aktualnie znajdujesz się na:

p.o. Prezes Agencji Badań Medycznych ogłasza nabór na stanowisko: Główny specjalista ds. finansowych w Agencji Badań Medycznych

7/ABM/2021

Agencja Badań Medycznych - siedziba: ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

ROLA W ZESPOLE:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie spraw związanych z budżetowaniem i finansami w Agencji Badań Medycznych.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Koordynuje prace związane ze sporządzeniem oraz dokonywaniem zmian w planie finansowym.
 • Kontroluje pod względem finansowym wnioski o zaciągnięcie zobowiązania oraz zawierane umowy w zakresie zgodności z planem finansowym.
 • Przygotowuje bieżące analizy wykorzystania środków na wynagrodzenia oraz inne bieżące i okresowe raporty, analizy i ocenę przebiegu wykonania i zaangażowania w  ramach planu finansowego.
 • Przygotowuje wnioski o dokonanie zmian w planie finansowym, wnioski o  uruchomienie rezerw celowych oraz wnioski o zapewnienie finansowania zadań.
 • Opracowuje kwartalne informacje w zakresie planu finansowego.
 • Przygotowuje roczny harmonogram wydatków i zapotrzebowanie na środki finansowe.
 • Monitoruje windykację należności
 • Opracowuje wewnętrzne procedury w zakresie procesów realizowanych przez Dział księgowości.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. Wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym lub ukończone studia podyplomowe o profilu ekonomicznym
 2. Doświadczenie zawodowe powyżej 3 lat w jednostkach sektora finansów publicznych w zakresie budżetowania
 3. Przeszkolenie z zakresu budżetu zadaniowego i rachunkowości
 4. Znajomość zasad opracowywania Wieloletnich Planów Finansowych oraz planu finansowego w układzie zadaniowym
 5. Znajomość aktów prawnych: ustawa o finansach publicznych, ustawa o  rachunkowości, ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw
 6. Umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office
 7. Posiadanie obywatelstwa polskiego
 8. Korzystanie z pełni praw publicznych
 9. Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 10. Komunikatywność
 11. Samodzielność i dobra organizacja pracy własnej
 12. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
 13. Odporność na stres
 14. Myślenie analityczne
 15. Umiejętność rozwiązywania problemów
 16. Orientacja na klienta

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. Wykształcenie: wyższe w zakresie rachunkowości.
 2. Doświadczenie zawodowe: minimum 4 lata doświadczenia zawodowego w komórkach zajmujących się obsługą finansową.

CO OFERUJEMY:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w szybko rozwijającej się, młodej organizacji
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczania
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”)
 • Dofinasowanie do wypoczynku oraz do zakupu okularów korekcyjnych lub soczewek
 • Praca w zespole profesjonalistów, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem
 • Elastyczne godziny pracy oraz możliwość pracy zdalnej
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • Przyjazne warunki pracy i miła atmosfera pracy
 • Pracę w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy

WYMAGANE DOKUMENTY:

Podpisane podpisem kwalifikowanym lub skan własnoręcznie podpisanych: życiorysu kandydataoraz oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie może być zawarte w życiorysie kandydata w następujący sposób:

Niniejszym oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie, korzystam z pełni praw publicznych oraz nie jestem skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


.......................................................

                Podpis kandydata do pracy

Jeżeli w życiorysie zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczne będzie złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie szczególnych danych osobowych. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Oświadczenie może być zawarte w życiorysie kandydata w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, które zostały zawarte w życiorysie w celu mojego udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Agencję Badań Medycznych.

.......................................................

                Podpis kandydata do pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu w terminie do dnia 15 kwietnia 2021 r. roku na adres mailowy: rekrutacja@abm.gov.pl.

W tytule wiadomości proszę wpisać „Główny specjalista ds. finansowych 7/ABM/2021

INNE INFORMACJE:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Życiorysy osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami odbędzie się online.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informujemy, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Badań Medycznych, przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa.
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@abm.gov.pl.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy w Agencji Badań Medycznych.
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są przepisy prawa pracy: art. 22[1] oraz par. 3 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO., natomiast inne dane nie wymagane przepisami prawa, przekazane w dokumentach, na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, tj. do momentu zakończenia rekrutacji.
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające Administratorowi narzędzia teleinformatyczne (m.in. usługi hostingu, usługi w chmurze), świadczące usługi kurierskie, szkoleniowe czy zajmujące się niszczeniem dokumentacji.
 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 • Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym czasie.
 • Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie Państwa danych w zakresie wynikającym z art.22[1] kodeksu pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.

Opcje strony

Metadane

Data publikacji : 30.03.2021
Data modyfikacji : 31.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Badań Medycznych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Szwugier
Osoba modyfikująca informację:
Monika Szwugier
do góry