Aktualnie znajdujesz się na:

p. o. Prezes Agencji Badań Medycznych ogłasza nabór na stanowisko: asystentka/asystent ds. administracyjno-organizacyjnych w Agencji Badań Medycznych

8/ABM/2021

Agencja Badań Medycznych - siedziba: ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa

Wymiar etatu: pełny

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

ROLA W ZESPOLE:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za budowanie pozytywnego wizerunku instytucji poprzez zapewnienie prawidłowego obiegu podstawowych informacji między pracownikami i interesariuszami zewnętrznymi.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • obsługa punktu kancelaryjnego, w tym  prowadzenie dziennika korespondencji oraz administrowanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą (zarówno w wersji papierowej jak i w formie elektronicznej) w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów,
 • obsługa centrali telefonicznej - udzielanie ogólnych informacji w języku polskim i angielskim interesantom w celu zapewnienia właściwej obsługi osób kontaktujących się z Agencją Badań Medycznych,
 • bieżąca obsługa recepcyjna oraz obsługa spotkań służbowych w Agencji Badań Medycznych,
 • współpraca z urzędem pocztowym i firmami kurierskimi,
 • administrowanie dokumentacją archiwalną i niearchiwalną,
 • administrowanie salami konferencyjnymi (rezerwacja, obsługa sal przed/po spotkaniu) 
 • wsparcie administracyjne dla pracowników Biura Agencji,
 • dbanie o wygląd strefy recepcyjnej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie: średnie,
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w jednostce sektora finansów publicznych, w tym minimum 1 rok pracy na podobnym stanowisku,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • umiejętność poprawnego i klarownego formułowania wypowiedzi w mowie i w piśmie,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • umiejętność poszukiwania informacji,
 • rzetelność,
 • umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy
 • dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności Excel,
 • orientacja na klienta/interesanta,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista,
 • poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,
 • umiejętność porozumiewania się z petentami w języku angielskim,
 • znajomość ustawy o Agencji Badań Medycznych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • doświadczenie w obsłudze systemu teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 • znajomość obsługi elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,
 • mile widziane posiadanie aktualnego profilu zaufanego,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

CO OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w szybko rozwijającej się, młodej organizacji,
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczania,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”),
 • dofinasowanie do wypoczynku oraz do zakupu okularów korekcyjnych lub soczewek,
 • praca w zespole profesjonalistów, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • przyjazne warunki pracy i miła atmosfera pracy,
 • pracę w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Skan własnoręcznie podpisanego życiorysu kandydata. Jeżeli w życiorysie zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczne będzie złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie szczególnych danych osobowych. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Oświadczenie może być zawarte w życiorysie kandydata w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, które zostały zawarte w życiorysie w celu mojego udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Agencję Badań Medycznych.


.......................................................

                 Podpis kandydata do pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu w terminie do dnia 23 kwietnia 2021 r. na adres e-mail: rekrutacja@abm.gov.pl.

 

W tytule wiadomości proszę wpisać asystentka/asystent ds. administracyjno-organizacyjnych, 8/ABM/2021”.

Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami odbędzie się online.

INNE INFORMACJE:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Życiorysy osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informujemy, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Badań Medycznych, przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa.
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@abm.gov.pl.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy w Agencji Badań Medycznych.
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są przepisy prawa pracy: art. 22[1] oraz par. 3 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO., natomiast inne dane nie wymagane przepisami prawa, przekazane w dokumentach, na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, tj. do momentu zakończenia rekrutacji.
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne (m.in. usługi hostingu, usługi w chmurze), świadczące usługi kurierskie, szkoleniowe czy zajmujące się niszczeniem dokumentacji.
 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 • Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym czasie.
 • Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie Państwa danych w zakresie wynikającym z art.22[1] kodeksu pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.

Opcje strony

Metadane

Data publikacji : 07.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Badań Medycznych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Szwugier
do góry