Aktualnie znajdujesz się na:

Minister Zdrowia ogłasza nabór na stanowisko: Prezesa Agencji Badań Medycznych

Agencja Badań Medycznych siedziba: ul. Stanisława Moniuszki 1A 00-014 Warszawa

 

 1. Kandydatem przystępującym do naboru na stanowisko Prezesa Agencji Badań Medycznych (zwanej dalej „Agencją”) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1. korzysta z pełni praw publicznych;
  2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  3. posiada co najmniej stopień doktora habilitowanego nauk medycznych;
  4. zna język angielski w  stopniu  umożliwiającym  swobodne  porozumiewanie  się,  również w sprawach dotyczących działalności badawczo-rozwojowej;
  5. posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 3-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi;
  6. w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała i nie służyła         w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz  treści  tych  dokumentów  oraz  nie  współpracowała  z  tymi  organami (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 oraz z 2021 r. poz. 255).
 2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Prezesa Agencji obejmuje w szczególności:
  1. kierowanie działalnością Agencji oraz podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach związanych z realizacją i podziałem środków finansowych na realizację programów oraz realizacją innych zadań Agencji, określonych w ustawie z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2150), tj. w szczególności w zakresie:
   1. dofinansowania badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych  i nauk o zdrowiu oraz projektów interdyscyplinarnych wyłonionych w drodze konkursu, ze      szczególnym      uwzględnieniem       badań      klinicznych,       obserwacyjnych   i epidemiologicznych,
   2. wydawania opinii i ekspertyz w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu na rzecz organów administracji publicznej lub innych podmiotów w wyniku realizacji zawartych umów,
   3. inicjowania i rozwijania współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauk medycznych    i nauk o zdrowiu na podstawie programów, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1      ww. ustawy o Agencji Badań Medycznych,
   4. inicjowania i realizacji własnych badań naukowych i prac rozwojowych;
  2. odpowiedzialność za gospodarkę finansową Agencji oraz za zarządzanie i gospodarowanie majątkiem Agencji;
  3. samodzielne dokonywanie  czynności  prawnych  w  imieniu  Agencji  i  reprezentowanie  jej na zewnątrz;
  4. działanie przy pomocy zastępców Prezesa, dyrektora biura Agencji, głównego księgowego, dyrektorów komórek organizacyjnych i pracowników Agencji;
  5. możliwość ustanawiania pełnomocników do dokonywania czynności prawnych;
  6. sporządzanie, po zasięgnięciu opinii Rady Agencji: 
 1. rocznego planu finansowego Agencji i jego zmiany,
 2. rocznego planu działalności Agencji i jego zmiany,
 3. rocznego sprawozdania finansowego Agencji,
 4. rocznego sprawozdania z działalności Agencji wraz z informacją o wynikach ewaluacji, o której mowa w art. 23 ustawy o Agencji Badań Medycznych,
 5. perspektywicznych kierunków działalności Agencji,
 6. statutu Agencji i jego zmiany oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia

3. Oferty kandydatów powinny zawierać:

 1. CV lub życiorys;
 2. list motywacyjny;
 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 4. kopie dokumentów potwierdzających jednoznacznie posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia    zawodowego,    w    tym     3-letniego    doświadczenia     zawodowego w zarządzaniu zasobami ludzkimi (np.: świadectwa pracy, zaświadczenia wydane przez pracodawcę o przebiegu pracy zawodowej);
 5. informację z Krajowego Rejestru Karnego  o  niekaralności  za  umyślne  przestępstwo  lub przestępstwo skarbowe, z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem oferty;
 6. oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody   na  przetwarzanie   danych  osobowych   zawartych w dokumentach przekazanych przez kandydata w ramach oferty złożonej w postępowaniu rekrutacyjnym,  zgodnie  z  rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku      z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2);
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 9. oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie   z art. 7 ww. ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
 10. kopię poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych  oznaczonych  klauzulą  „tajne”   albo   oświadczenie   o   wyrażeniu   zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742);
 11. kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie;
 12. oświadczenie, iż kandydat w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracował i nie służył w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ww. ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz nie współpracowała z tymi organami.
Wyżej wymienione elementy  oferty  kandydata  powinny  stanowić  odrębne  dokumenty.  W przypadku  przedstawienia  dokumentów  w  języku  obcym,  należy  dołączyć  również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.

Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać. Oświadczenie lustracyjne należy dołączyć w zamkniętej i opisanej kopercie.

   4. Termin i miejsce składania dokumentów (ofert):

Dokumenty składane w ramach oferty (pkt 3), w oryginale albo kopii uwierzytelnionej notarialnie, należy nadesłać w zamkniętej kopercie pocztą na adres:

Ministerstwo Zdrowia Departament Nadzoru i Kontroli

ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

albo

złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ministerstwie Zdrowia,  ul. Miodowa 15  w pok. nr 13, z dopiskiem: „NABÓR NA STANOWISKO PREZESA AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH”

Termin składania ofert upływa w dniu 18 maja 2021 r.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia. Oferty nadesłane albo złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Oferty kandydatów, które nie będą zawierać dokumentów, o których mowa w pkt 3, nie podlegają uzupełnieniu. Brak w ofertach kandydatów któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w pkt 3, będzie skutkował tym, że takie oferty nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania naborowego.

    5. Informacje o metodach i technikach naboru:

 1. nabór przeprowadza zespół, o którym mowa w art. 5 ust. 12 ww. ustawy o Agencji Badań Medycznych;
 2. technika naboru będzie polegała na:
  1. formalnej weryfikacji dokumentów, o których mowa w pkt 3,
  2. analizie merytorycznej dokumentów, o których mowa w pkt 3,
  3. rozmowie kwalifikacyjnej, w trakcie której odbędzie się sprawdzenie wiedzy niezbędnej  do wykonywania zadań na stanowisku Prezesa Agencji Badań Medycznych, znajomości języka angielskiego oraz posiadania kompetencji kierowniczych.

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz.  Urz.  UE  L  119  z 4.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), przedstawiam następujące informacje:

Administratorem  danych  osobowych  osób  aplikujących  na  stanowisko   Prezesa  Agencji   Badań  Medycznych  jest Minister Zdrowia, mający siedzibę w Warszawie przy ul. Miodowej 15, kod pocztowy: 00-952, z którym można kontaktować się listownie lub za pomocą e-mail: kancelaria@mz.gov.pl.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@mz.gov.pl lub listownie na adres siedziby administratora, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

Celem przetwarzania danych osobowych jest wybór kandydata na stanowisko Prezesa Agencji Badań Medycznych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych  (Dz. U. z 2020 r. poz. 2150), a także ustawy z dnia      26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy  w  oparciu  o  przepisy  prawa.  Podanie  danych  wymaganych  przepisami   prawa   jest  niezbędne  do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie tych danych spowoduje brak Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraziła/wyraził wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty działające na zlecenie administratora.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo  do  przenoszenia  danych  (o  ile  w  danym  przypadku  przysługuje),  prawo  wniesienia  sprzeciwu,  prawo   do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Agencji Badań Medycznych, a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych mającego siedzibę  w Warszawie  przy  ul. Stawki 2,  kod pocztowy: 00-193.

Opcje strony

Metadane

Data publikacji : 04.05.2021
Data modyfikacji : 11.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Badań Medycznych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Szwugier
Osoba modyfikująca informację:
Monika Szwugier
do góry