Aktualnie znajdujesz się na:

Prezes Agencji Badań Medycznych ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista/Starszy specjalista/Główny specjalista ds. badań klinicznych i projektów strategicznych w Wydziale Nauki i Zarządzania Projektami Niekomercyjnymi w Agencji Badań Medycznych

4/ABM/2024

Agencja Badań Medycznych – siedziba: ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

ROLA W ZESPOLE:

Osoba zatrudniona na stanowisku specjalisty/starszego specjalisty/głównego specjalisty w Wydziale Zarządzania Projektami Niekomercyjnymi będzie odpowiedzialna za ocenę merytoryczną wniosków składanych
w konkursach organizowanych przez Agencję, opiekę merytoryczną nad finansowanymi projektami badawczymi, w tym m.in. opiniowanie zmian, raportów i uczestnictwo w kontrolach projektów finansowanych ze środków ABM.

KLUCZOWE OBOWIĄZKI:

 • Przygotowywanie analiz dotyczących obszarów finansowania i założeń merytorycznych konkursów Agencji,
 • Wspieranie komórek organizacyjnych Agencji w merytorycznym przygotowaniu dokumentacji konkursowej (tworzenie merytorycznej części regulaminów konkursowych, ocena wniosków o dofinansowanie, wsparcie merytoryczne w monitorowaniu realizowanych konkursów, przygotowywanie szkoleń),
 • Współpraca z ekspertami zewnętrznymi biorącymi udział w procesie oceny wniosków o dofinansowanie,
 • Pełnienie roli wspierającej w tworzeniu analiz trendów rozwojowych i rozwiązań systemowych w zakresie ochrony zdrowia występujących w Polsce i na świecie
 • Współpraca w realizacji zadań projektowych z pozostałymi członkami Wydziału Nauki i Finansowania Projektów oraz ekspertami zewnętrznymi i instytucjami ochrony zdrowia,
 • Udział w pracach zespołów oceny wniosków oraz merytorycznej oceny protestów,
 • Przygotowywanie opinii dotyczących proponowanych zmian w projektach, merytorycznej oceny raportów z realizacji projektów; proponowanie rozwiązań w zakresie korekty ewentualnych nieprawidłowości,
 • Udział w kontrolach projektów (ocena części merytorycznej realizacji projektów badawczych i klinicznych).

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe – farmaceutyczne, medyczne, biologiczne, biotechnologiczne lub pokrewne.
 • Udokumentowane doświadczenie w pracy w środowisku naukowym lub realizacji projektów B+R lub w obszarze biotechnologii, badań klinicznych, oceny technologii medycznych lub pokrewnym  (Specjalista – minimum dwa lata doświadczenia branżowego, Starszy Specjalista – minimum trzy lata doświadczenia branżowego, Główny Specjalista – minimum pięć lat doświadczenia branżowego)
 • Znajomości regulacji z obszaru GCP i GMP,
 • Wiedza w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
 • Znajomość przepisów o finansach publicznych oraz prawa farmaceutycznego w obszarze badań klinicznych,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • Bardzo dobra organizacja i systematyzacja pracy własnej,
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, nastawienie na pracę zespołową, kreatywność, szybka adaptowalność do zmian, chętne wspieranie zespołu w realizacji wspólnych celów,
 • Umiejętność przygotowywania zwięzłych opracowań naukowych kierowanych do instytucji publicznych, środowiska naukowego, domeny publicznej i w ramach zapytań o informację publiczną,
 • Wysoka adaptowalność do pracy w różnych obszarach tematycznych, m.in. z dziedziny biologii molekularnej, badań klinicznych, badań epidemiologicznych, wyrobów medycznych, medycyny cyfrowej, terapii zaawansowanych, itp.
 • Wysoka dbałość o jakość przygotowywanych opracowań pisemnych, wysoka kultura języka pisanego i mówionego,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i adaptacji w dynamicznym środowisku pracy, otwartość na wyzwania merytoryczne,
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (MS Word, Excel, PowerPoint, Teams).

CO OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w szybko rozwijającej się, młodej organizacji;
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczania;
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”);
 • dofinasowanie do wypoczynku oraz do zakupu okularów korekcyjnych;
 • kafeterię MyBenefit;
 • prywatną opiekę medyczną;
 • karty MultiSport;
 • kurs języka angielskiego;
 • ubezpieczenie na życie:
 • pracę w zespole profesjonalistów, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem;
 • elastyczne godziny pracy oraz możliwość pracy zdalnej;
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • przyjazne warunki i miłą atmosferę pracy;
 • pracę w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV w terminie do 15.04.2024 r. na adres mailowy: rekrutacja@abm.gov.pl. W tytule wiadomości proszę wpisać „4/ABM/2024”

INNE INFORMACJE:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Życiorysy osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w rekrutacjach

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Badań Medycznych, przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

W każdej sprawie dotyczącej Twoich danych osobowych, w tym realizacji Twoich praw, możesz zwrócić się do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych. Możesz się z nim skontaktować pod adresem e-mail: - iod@abm.gov.pl.

Skąd mamy Twoje dane?

Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie w związku z Twoją chęcią udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Agencje Badań Medycznych.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Dane osobowe zawarte w aplikacji nadesłanej w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o pracy będą przetwarzane w celach rekrutacji z uwzględnieniem selekcji kandydatów/kandydatek.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane niezbędne do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem oraz niezbędne do zawarcia z Tobą umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Ciebie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Możemy przetwarzać także inne przekazane nam przez Ciebie dane, np. wizerunek.

Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych przez Agencję Badań Medycznych?

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę - w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem obejmującego: wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Agencji Badań Medycznych w związku z realizacją procesu rekrutacji (w zakresie kategorii danych wymaganych przez art. 22¹ § 1 Kodeksu Pracy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej: RODO).

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną - w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacyjnego z Twoim udziałem obejmującego podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Jeżeli Twój życiorys zawiera dodatkowe dane, podstawą ich stosowania jest Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Zgodę tą wyrazisz poprzez podjęcie działania polegającego na przesłaniu do nas życiorysu zawierającego te dodatkowe informacje. Zgodę tą można wycofać w dowolnym momencie pisząc e-mail na adres: iod@abm.gov.pl

W celu zapewnienia, że szybko usuniemy dodatkowe dane zawarte w Państwa życiorysie, w przypadku wycofania Państwa zgody, bardzo prosimy o takie skomponowanie życiorysu, aby te dane były oddzielone od danych wymaganych.

Jeżeli w życiorysie zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych - np. dane dotyczące zdrowia, pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne), konieczna będzie Twoja zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Zgoda może przyjąć poniższe brzmienie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO które zostały zawarte w życiorysie oraz załączonych do niego dokumentach przez Agencję Badań Medycznych w celu mojego udziału w procesie rekrutacyjnym.”

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę - podanie danych w zakresie określonym przepisami prawa pracy (imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Ciebie; wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest wymagane tymi przepisami. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Twojej kandydatury. Podanie innych danych niż wyżej wymienione jest dobrowolne.

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną - podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych w zakresie: imię i nazwisko; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia może spowodować brak możliwości rozpatrzenia Twojej kandydatury w związkiem z brakiem możliwości skontaktowania się z Tobą i/lub dokonania oceny Twojej aplikacji.

Jakie masz uprawnienia wobec Agencji Badań Medycznych w zakresie przetwarzanych danych?

Przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych oraz ich kopii (art. 15 RODO) - masz prawo do tego, aby dowiedzieć się od nas jakie dane o Tobie przetwarzamy i/lub otrzymać ich kopię,
 2. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO) - masz prawo do tego, aby Twoje dane były poprawne i aktualne. W przypadku konieczności ich poprawienia lub aktualizacji, zwróć się do nas, a my je poprawimy lub zaktualizujemy,
 3. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO) - masz prawo zwrócić się do nas o usunięcie swoich danych, jeżeli uznasz, że Twoje dane nie są już nam niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) - masz prawo zwrócić się do nas, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych do ich przechowywania,
 5. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) - masz prawo otrzymać od nas i przenieść do innego podmiotu dane przez nas przetwarzane. Dane udostępnimy na Twoje żądanie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie,
 6. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie – możesz wycofać udzielone nam zgody dotyczące przetwarzania Twoich danych w każdym momencie i bez podania przyczyny. Gdy wycofasz udzieloną nam zgodę przestaniemy przetwarzać dane w celu, w którym dotąd je przetwarzaliśmy za Twoją zgodą. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie ma mocy wstecznej, tzn. przetwarzanie, które odbywało się do momentu wycofania zgody, pozostaje w pełni ważne i legalne.
 7. Masz także prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne (m.in. usługi hostingu, usługi w chmurze), pocztowe, szkoleniowe czy zajmujące się niszczeniem dokumentacji.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane przez Ciebie stanowisko.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Agencja Badań Medycznych nie będzie podejmować wobec Ciebie decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływają.

 

 

Opcje strony

Metadane

Data publikacji : 14.03.2024
Obowiązuje od : 14.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Badań Medycznych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Szwugier
do góry