p.o. Prezes Agencji Badań Medycznych ogłasza nabór na stanowisko: młodszy specjalista/specjalista/ starszy specjalista ds. projektów naukowych w Wydziale Nauki i Komercjalizacji w Agencji Badań Medycznych

9/ABM/2021

Agencja Badań Medycznych - siedziba: ul. Stanisława Moniuszki 1 A, 00-014 Warszawa

Wymiar etatu: pełny

Liczba etatów: 4

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

ROLA W ZESPOLE:

Osoba zatrudniona na wybranym stanowisku, w zależności od posiadanych kompetencji i doświadczenia zawodowego będzie odpowiedzialna za wsparcie lub merytoryczne przygotowanie konkursów o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych składanych do Agencji Badań Medycznych oraz realizację bieżących zadań Działu związanych z nadzorem nad realizacją projektów, udziałem Agencji w różnych przedsięwzięciach w zakresie rozwoju badań biomedycznych oraz komunikacją z Ministerstwem Zdrowia (opiniowanie i przygotowanie odpowiedzi na wpływające pytania i pisma).

KLUCZOWE OBWIĄZKI NA STANOWISKU MŁODSZY SPECJALISTA/SPECJALISTA:

 • Udział w przygotowaniu analiz dotyczących obszarów finansowania i założeń merytorycznych konkursów na dofinansowanie projektów badawczo – rozwojowych organizowanych przez Agencję.
 • Udział w pracach Działu Nauki nad merytorycznym przygotowaniem dokumentacji konkursowej (kryteria oceny wniosków, Regulamin Konkursu, dokumenty dla ekspertów).
 • Współpraca w zakresie wyboru ekspertów biorących udział w procesie oceny wniosków o dofinansowanie oraz udział w akceptowaniu recenzji do wniosków, przygotowaniu wskazówek dla ekspertów w  zakresie korekty recenzji.
 • Udział w pracach zespołów oceny wniosków oraz merytorycznej ocenie protestów.
 • Udział w przygotowaniu opinii dotyczących proponowanych zmian w projektach.
 • Udział w przygotowaniu opinii dotyczących merytorycznej oceny raportów z realizacji projektów, proponowanie rozwiązań w zakresie korekty ewentualnych nieprawidłowości.
 • Udział w kontroli projektów (ocena realizacji części merytorycznej projektu).
 • Wsparcie Działu Nauki realizacji wybranych przedsięwzięć krajowych i międzynarodowych w obszarze badań biomedycznych i badań klinicznych, zgodnych ze strategią ABM.

KLUCZOWE OBWIĄZKI NA STANOWISKU STARSZY SPECJALISTA:

 • Przygotowywanie analiz dotyczących obszarów finansowania i założeń merytorycznych konkursów na dofinansowanie projektów badawczo – rozwojowych organizowanych przez Agencję.
 • Wsparcie Wydziału Finansowania Projektów w merytorycznym przygotowaniu dokumentacji konkursowej (kryteria oceny wniosków, Regulamin Konkursu).
 • Współpraca z ekspertami biorącymi udział w procesie oceny wniosków o dofinansowanie (w tym udział w doborze ekspertów, akceptowanie recenzji do wniosków, przygotowanie wskazówek dla ekspertów w  zakresie korekty recenzji itp.).
 • Wsparcie Wydziału Finansowania Projektów w procesach  oceny formalno-merytorycznej  oraz finansowej weryfikacji wniosków  złożonych w ramach konkursów i naborów organizowanych przez Agencję.
 • Udział w pracach zespołów oceny wniosków oraz merytorycznej oceny protestów.
 • Przygotowywanie opinii dotyczących proponowanych zmian w projektach.
 • Przygotowywanie opinii dotyczących merytorycznej oceny raportów z realizacji projektów, proponowanie rozwiązań w zakresie korekty ewentualnych nieprawidłowości.
 • Udział w kontroli projektów (ocena realizacji części merytorycznej projektu).
 • Prowadzenie szkoleń dla potencjalnych Wnioskodawców, Ekspertów  i innych podmiotów w zakresie przygotowania i realizacji projektu.
 • Udział w realizacji wybranych przedsięwzięć krajowych i międzynarodowych realizowanych w obszarze badań biomedycznych i badań klinicznych, zgodnych ze strategią ABM.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE NA STANOWISKU MŁODSZY SPECJALISTA/SPECJALISTA:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu nauk medycznych lub pokrewnych (np. biologia, farmacja, biotechnologia, analityka medyczna, medycyna weterynaryjna) - preferowany lekarz medycyny
 • Udokumentowane doświadczenie w pracy w środowisku naukowym (prosimy o przedstawienie listy publikacji naukowych, doniesień zjazdowych lub realizowanych projektów)
 • Co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania projektami lub w badaniach klinicznych lub jako kluczowy członek zespołu w projektach B+R
 • Znajomości zagadnień związanych z badaniami klinicznymi i dobrą praktyką kliniczną.
 • Umiejętność pisania opracowań na potrzeby sporządzania analiz i raportów kierowanych do instytucji publicznych i środowiska naukowego
 • Podstawowa znajomość przepisów o finansach publicznych oraz prawa farmaceutycznego  w obszarze badań klinicznych
 • Znajomość ustawy o Agencji Badań Medycznych
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (C1)
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • Umiejętność pracy pod presją czasu w dynamicznym środowisku pracy
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel)

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania badaniami klinicznymi i/lub aktualny certyfikat GCP.
 • Ukończone kursy lub studia podyplomowe z zarządzania projektami.
 • Wiedza w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE NA STANOWISKU STARSZY SPECJALISTA:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu nauk medycznych lub pokrewnych (np. biologia, farmacja, biotechnologia, analityka medyczna, medycyna weterynaryjna) - preferowany lekarz medycyny
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie zarządzania projektami lub w badaniach klinicznych lub jako kluczowy członek zespołu w projektach B+R.
 • Udokumentowane doświadczenie w pracy w środowisku naukowym (prosimy o przedstawienie listy publikacji naukowych, realizowanych projektów z ostatnich 5 lat).
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu środków na realizację projektów B+R.
 • Znajomości zagadnień związanych z badaniami klinicznymi i dobrą praktyką kliniczną.
 • Umiejętność pisania opracowań na potrzeby sporządzania analiz i raportów kierowanych do instytucji publicznych i środowiska naukowego.
 • Wiedza w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.
 • Podstawowa znajomość przepisów o finansach publicznych oraz prawa farmaceutycznego  w obszarze badań klinicznych.
 • Znajomość ustawy o Agencji Badań Medycznych.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (C1).
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu w dynamicznym środowisku pracy.
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (Microsoft Word, Excel).

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania badaniami klinicznymi i/lub aktualny certyfikat GCP.
 • Ukończone kursy lub studia podyplomowe z zarządzania projektami.
 • Mile widziany doświadczenie w pracy eksperta w innych agencjach finansujących badania B+R (NCBiR, PARP, NAWA, NCN, FNP).

OFERUJEMY:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w szybko rozwijającej się, młodej organizacji
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczania
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”)
 • Dofinasowanie do wypoczynku oraz do zakupu okularów korekcyjnych lub soczewek
 • Praca w zespole profesjonalistów, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem
 • Elastyczne godziny pracy oraz możliwość pracy zdalnej
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • Przyjazne warunki pracy i miła atmosfera pracy
 • Pracę w nowoczesnym biurze w centrum Warszawy.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Podpisane podpisem kwalifikowanym lub skan własnoręcznie podpisanego życiorysu kandydata wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli w życiorysie zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO (szczególne kategorie danych osobowych), konieczne będzie złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie szczególnych danych osobowych. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

Oświadczenie może być zawarte w życiorysie kandydata w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, które zostały zawarte w życiorysie w celu mojego udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Agencję Badań Medycznych.


.......................................................

              Podpis kandydata do pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.  na adres mailowy: rekrutacja@abm.gov.pl.

W tytule wiadomości proszę wpisać „Młodszy specjalista/specjalista/starszy specjalista 9/ABM/2021” w zależności od stanowiska, na które składana jest aplikacja.

INNE INFORMACJE:

 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna będzie przeprowadzona online.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informujemy, iż:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Badań Medycznych, przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa.
 • Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@abm.gov.pl.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy w Agencji Badań Medycznych.
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych są przepisy prawa pracy: art. 22[1] oraz par. 3 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO., natomiast inne dane nie wymagane przepisami prawa, przekazane w dokumentach, na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu, tj. do momentu zakończenia rekrutacji.
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne (m.in. usługi hostingu, usługi w chmurze), kurierskie, szkoleniowe czy zajmujące się niszczeniem dokumentacji.
 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 • Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym czasie.
 • Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie Państwa danych w zakresie wynikającym z art.22[1] kodeksu pracy jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.

 

 

Opcje strony

Metadane

Data publikacji : 14.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Badań Medycznych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Szwugier
do góry