Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Agencja Badań Medycznych przy ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@abm.gov.pl.
  3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji złożonego wniosku o udostepnienie informacji publicznej na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3, a po tym czasie do celów archiwizacji przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz zgodnie z Instrukcją kancelaryjną i Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
  5. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas podmiotom, które obsługują systemy teleinformatyczne Administratora oraz udostępniające narzędzia teleinformatyczne lub świadczące usługi pocztowe.
  6. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu oraz nie będą poddawane profilowaniu.
  7. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana żądanie o udostępnianie informacji publicznej, a ich niepodanie uniemożliwi rozpoznanie wniosku.
  10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora.
do góry