Sposób przyjmowania oraz załatwiania spraw

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565)  Agencja Badań Medycznych uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP). Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych.

Dokumenty elektroniczne powinny być doręczane za pomocą ESP, dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem:

/AgencjaBadMed/SkrytkaESP

Po złożeniu dokumentu elektronicznego Interesant otrzyma Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Sposób korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej opisany został na stronie ePUAP.

Sposób przyjmowania i załatwiania sparaw:

Sprawy kierowane do załatwienia przez Agencję Badań Medycznych należy składać:
  1. w formie korespondencji pisemnej na adres siedziby Agencji (ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa) ;
  2. w  formie korespondencji składanej bezpośrednio w Kancelarii Agencji (ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa, XII piętro);
  3. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kancelaria@abm.gov.pl;
  4. z wykorzystaniem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP), na adres: /AgencjaBadMed/SkrytkaESP;
  5. za pośrednictwem faksu: +48 22 468 87 11;
  6. kontakt telefoniczny: +48 22 270 70 69;
  7. kontakt osobisty – po umówieniu telefonicznym.

Akceptowane formaty dokumentów

W Elektronicznej Skrzynce Podawczej akceptowane są formaty dokumentów elektronicznych wymienione w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766).

Informacje publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji Badań Medycznych są udostępniane na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

JAK  PRZETWARZAMY PANI/PANA  DANE  ROZPATRUJĄC  WNIOSEK     

Opcje strony

Metadane

Data publikacji : 30.01.2020
Data modyfikacji : 12.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Badań Medycznych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Monika Szwugier
do góry