BIP Agencji Badań Medycznych

https://bip.abm.gov.pl/bip/praca/nabory-w-toku/436,Ogloszenie-Ministra-Zdrowia-w-sprawie-naboru-na-stanowisko-Prezesa-Agencji-Badan.html
24.07.2024, 14:09

Ogłoszenie Ministra Zdrowia w sprawie naboru na stanowisko Prezesa Agencji Badań Medycznych

Na podstawie art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych  (Dz. U. z 2023 r. poz. 2064), zwanej dalej „ustawą”, Minister Zdrowia ogłasza nabór na stanowisko Prezesa Agencji Badań Medycznych, zwanej dalej także: „Agencją”.

1. Nazwa i adres: Agencja Badań Medycznych, 00-014 Warszawa, ul. Stanisława Moniuszki 1A.

2. Miejsce wykonywania pracy: Agencja Badań Medycznych, 00-014 Warszawa, ul. Stanisława Moniuszki 1A.

3. Wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa:

Kandydat przystępujący do naboru na stanowisko Prezesa Agencji winien spełnić warunki określone w art. 6 ust. 1 ustawy, tj. być osobą, która:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. posiada co najmniej stopień doktora habilitowanego nauk medycznych;
 4. zna język angielski w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się, również  w sprawach dotyczących działalności badawczo-rozwojowej;
 5. posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 3-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi;
 6. w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała i nie służyła  w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz nie współpracowała z tymi organami  (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, z późn. zm.).

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Prezesa Agencji obejmuje w szczególności:

 1. kierowanie działalnością Agencji oraz podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach związanych z realizacją i podziałem środków finansowych na realizację programów oraz realizacją innych zadań Agencji, określonych w ustawie, tj. w szczególności w zakresie:
  1. dofinansowania badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych  i nauk o zdrowiu oraz projektów interdyscyplinarnych wyłonionych w drodze  konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem badań klinicznych, obserwacyjnych   i epidemiologicznych,
  2. wydawania opinii i ekspertyz w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu na rzecz organów administracji publicznej lub innych podmiotów w wyniku realizacji zawartych umów,
  3. inicjowania i rozwijania współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauk medycznych  i nauk o zdrowiu na podstawie programów, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1  ustawy,
  4. inicjowania i realizacji własnych badań naukowych i prac rozwojowych,
  5. wspierania działalności Naczelnej Komisji Bioetycznej, o której mowa w rozdziale 4 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz. U. poz. 605),
  6. inicjowania i rozwijania działań o charakterze edukacyjnym i szkoleniowym;
 2. odpowiedzialność za gospodarkę finansową Agencji oraz za zarządzanie i gospodarowanie majątkiem Agencji;
 3. samodzielne dokonywanie czynności prawnych w imieniu Agencji i reprezentowanie  jej na zewnątrz;
 4. działanie przy pomocy zastępców Prezesa, dyrektora biura Agencji, głównego księgowego, dyrektorów komórek organizacyjnych i pracowników Agencji;
 5. możliwość ustanawiania pełnomocników do dokonywania czynności prawnych;
 6.  sporządzanie, po zasięgnięciu opinii Rady Agencji:
  1. rocznego planu finansowego Agencji i jego zmiany,
  2. rocznego planu działalności Agencji i jego zmiany,
  3. rocznego sprawozdania finansowego Agencji,
  4. rocznego sprawozdania z działalności Agencji wraz z informacją o wynikach ewaluacji, o której mowa w art. 23 ustawy,
  5. perspektywicznych kierunków działalności Agencji,
  6. statutu Agencji i jego zmiany oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;
 7. dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Agencji.

5. Wymagane dokumenty:

Oferty kandydatów powinny zawierać:

 1. CV lub życiorys;
 2. list motywacyjny;
 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 4. kopie dokumentów potwierdzających jednoznacznie posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego, w tym 3-letniego doświadczenia zawodowego w zarządzaniu zasobami ludzkimi (np.: świadectwa pracy, zaświadczenia wydane przez pracodawcę o przebiegu pracy zawodowej);
 5. informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem oferty;
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach przekazanych przez kandydata w ramach oferty złożonej w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.);
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 8. oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
 9. oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
 10. kopię poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 756, z późn. zm.);
 11. kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie;
 12. oświadczenie, iż w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydat nie pracował i nie służył w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz nie współpracował z tymi organami.

6. Termin i miejsce składania dokumentów (ofert):

Elementy oferty kandydata, o których mowa w pkt 5 ogłoszenia, powinny stanowić odrębne dokumenty. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. 

Dokumenty w postaci CV lub życiorysu i listu motywacyjnego, a także wskazane w pkt 5 ogłoszenia oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.

Oświadczenie lustracyjne należy dołączyć w zamkniętej i opisanej kopercie.  

Dokumenty, o których mowa w pkt 5 ogłoszenia, w oryginale albo kopii uwierzytelnionej notarialnie, należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„NABÓR NA STANOWISKO PREZESA AGENCJI BADAŃ MEDYCZNYCH”

pocztą na adres:

Ministerstwo Zdrowia 

Departament Nadzoru i Kontroli  ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

albo osobiście w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ministerstwa Zdrowia, ul. Miodowa 15  w pok. nr 13.

Termin składania dokumentów określonych w pkt 5 ogłoszenia upływa w dniu 27 marca 2024 r.  O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Zdrowia. Oferty nadesłane albo złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Oferty kandydatów, które nie będą zawierać dokumentów, o których mowa w pkt 5 ogłoszenia, nie podlegają uzupełnieniu. Brak w ofertach kandydatów któregokolwiek z wymaganych dokumentów, o których mowa w pkt 5 ogłoszenia, będzie skutkował tym, iż takie oferty nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania w sprawie naboru.

7. Informacja o metodach i technikach naboru:

1) nabór przeprowadza zespół, o którym mowa w art. 5 ust. 12 ustawy;

2) technika naboru będzie polegała na:

 1. formalnej weryfikacji dokumentów, o których mowa w pkt 5,
 2. analizie merytorycznej dokumentów, o których mowa w pkt 5,
 3. rozmowie kwalifikacyjnej, w trakcie której odbędzie się sprawdzenie wiedzy niezbędnej do wykonywania zadań na stanowisku Prezesa Agencji, znajomości języka angielskiego  oraz sprawdzenie kompetencji kierowniczych.

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.), przedstawiam następujące informacje:

Administratorem danych osobowych osób aplikujących na stanowisko Prezesa Agencji Badań Medycznych jest Minister Zdrowia, mający siedzibę w Warszawie przy ul. Miodowej 15, kod pocztowy: 00-952, z którym można kontaktować się listownie, za pomocą email: kancelaria@mz.gov.pl lub za pośrednictwem platformy e-PUAP (adres skrytki): /8tk37sxx6h/SkrytkaESP.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@mz.gov.pl,  za pośrednictwem platformy e-PUAP lub listownie na adres siedziby Administratora, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

Celem przetwarzania danych osobowych jest wybór kandydata na stanowisko Prezesa Agencji Badań Medycznych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych  (Dz. U. z 2023 r. poz. 2064), a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).  

Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa. Podanie danych wymaganych przepisami prawa jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie tych danych spowoduje brak Pani/Pana udziału w procesie rekrutacji.  

Podanie danych osobowych wykraczających poza zakres wskazany w przepisach prawa jest traktowane jako zgoda na ich przetwarzanie i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, zaś zgodę można odwołać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na postawie zawartej umowy.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko Prezesa Agencji Badań Medycznych, a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji oraz zgodnie z obowiązującą w Ministerstwie Zdrowia instrukcją kancelaryjną.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie w sposób zautomatyzowany w systemie Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD), ale nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, kod pocztowy: 00193 Warszawa).

 

Opcje strony

Metadane

Data publikacji : 13.03.2024
Data modyfikacji : 13.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Badań Medycznych
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Szwugier
Osoba modyfikująca informację:
Monika Szwugier